Politika ochrany osobných údajov

Údaje osobného charakteru fyzických osôb.

V záujme Skupiny MECALUX (ďalej len MECALUX) je chrániť Vaše osobné údaje za účelom zabezpečenia a zaručenia Vášho práva na súkromie v každom okamžiku a v súlade so Zákonom č. 15/1999 Zb. z 13. decembra o Ochrane dát osobného charakteru (“LOPD”) a ďalšou legislatívou vzťahujúcou sa k tejto veci. V dôsledku toho Vás MECALUX informuje, že všetky údaje osobného charakteru získané prostredníctvom webu alebo poskytnuté e-mailom, poštou, faxom, telefonicky alebo akýmkoľvek iným spôsobom, budú spracovávané s úplnou dôvernosťou v súlade s politikou firmy o bezpečnosti a súkromí a podľa LOPD, a budú zaradené do registra, za ktorý zodpovedá firma. Tieto údaje sú zhromažďované za účelom sprostredkovania Vášho vzťahu s MECALUXEM, rovnako ako za účelom informovania Vás o ponukách, špeciálnych akciách, produktoch a službách týkajúcich sa obchodnej činnosti spoločnosti, vypracovávaniu dotazníkov, štatistík, analýz o vývoji trhu a sledovania Vašich priorít pri navigácii na webových stránkach, za účelom personalizovať a zdokonaliť naše služby.

Pokiaľ v lehote jedného mesiaca počítaného od okamžiku, kedy ste prijali túto politiku o ochrane osobných dát, neobdržíme negatívnu odpoveď, budeme to chápať ako prejav Vášho súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov. Tiež, ako sa uvádza v článku 11 LOPD a s ohľadom na povahu produktov a služieb, ktoré sú predmetom obchodnej činnosti MECALUXU, týmto dávate spoločnosti oprávnenie k poskytnutiu Vašich osobných údajov akejkoľvek firme patriacej do našej skupiny, za účelom informácie a obchodného a finančného riadenia spojeného s produktmi a službami, ktoré sú predmetom obchodnej činnosti MECALUXU.

MECALUX Vám tiež oznamuje, že v súlade so zmieneným v LOPD, môžete kedykoľvek uplatňovať právo na prístup k Vašim osobným údajom, ich opravu, zrušenie či nesúhlas, rovnako ako právo, bez spätného účinku, na zrušenie súhlasu k poskytovaniu Vašich údajov firmám, ktoré sú členmi skupiny. Vyššie uvedené možno uplatňovať písomne na adrese spoločnosti: MECALUX S.A., calle Silici 1, 08940 Cornellà - Barcelona – Španielsko, alebo pre Váš lepší komfort zaslaním e-mailu na adresu: data.protection@mecalux.com a uvedením referencie “Protección de datos”.

Na druhú stranu, všetky údaje osobného charakteru, ktoré ste nám poskytli v komunikácii s MECALUXEM, pokladáme za správne, úplné a presné a Vy zodpovedáte za oznámenie akejkoľvek ich zmeny spoločnosti.