Právne upozornenie, prosíme čítajte

Este Aviso contiene las condiciones de utilización de la página web y las condiciones de contratación electrónica.


Prístup a využívanie webovej stránky

Webová stránka MECALUX.COM, spravovaná spoločnosťou MECALUX, s.r.o. (ktorej identifikačné údaje nájdete na konci tohto právneho oznámenia), je stránka určená na poskytnutie informácií o činnostiach v sektore, ktorých sa zúčastňuje spoločnosť MECALUX, s.r.o., alebo firmy jej skupiny. Prostredníctvom hypertextových odkazov umožňuje jednak prístup na webové stránky iných spoločností, jednak kúpu rôznych produktov, s ktorými obchoduje a tiež možnosť prihlásiť sa na odoberanie publikácie MECALUX NEWS.

Prístup na webovú stránku MECALUX.COM je podmienený tým, že si prečítate a budete súhlasiť s týmto Právnym upozornením. Ak používate tieto stránky ako návštevník, znamená to, že súhlasíte výslovne, úplne a bez výhrad s kompletným obsahom tohto Právneho upozornenia vo verzii publikovanej na Portáli v momente Vášho prístupu. Ak nesúhlasíte s Právnym upozornením, nemali by ste používať ani navštevovať túto webovú stránku.

Návštevník výslovne a bez akýchkoľvek výhrad súhlasí s tým, že prístup a využívanie tejto webovej stránky je voľného charakteru, uvedomujúc si zodpovednosť za to, že si pozorne prečíta celý tento dokument vždy, keď vstúpi na tieto stránky, pretože dokument môže byť upravovaný.

Obsahy, ktoré si užívateľ bude môcť prezerať, sú určené osobám alebo firmám, ktoré majú záujem o informácie o produktoch a službách, ktoré ponúka MECALUX, s.r.o. Žiadosť o cenovú ponuku bude uskutočnená prostredníctvom príslušných formulárov, a to bez toho, aby toto predstavovalo zmluvný vzťah. To znamená, že cenová ponuka je zasielaná len ako informatívna, bez toho aby z nej jednoduchým zaslaním alebo prijatím ponuky ktorejkoľvek strane vyplývala akákoľvek povinnosť a ktorá v žiadnom prípade nemôže byť považovaná za zmluvu o budúcej zmluve alebo prísľub predaja, ani nezačne proces kontraktácie elektronickou cestou.

Hore

Obsah webovej stránky MECALUX

MECALUX, s.r.o. dáva návštevníkovi k dispozícii webovú stránku s obsiahnutými informáciami s vedomím, že aj s najlepším úmyslom a zodpovednou prípravou môže obsahovať nepresnosti alebo chyby.

Návštevník si uvedomuje, pozná a akceptuje, že obsiahnuté údaje a informácie môžu obsahovať chyby, nepresnosti, alebo nemusia byť aktualizované. Preto by návštevník nemal používať uvedené dáta a informácie pri rozhodovaní, ktoré by mohlo mať pre neho samotného, rovnako ako aj pre tretie osoby ekonomické alebo iné následky bez toho, aby rozhodnutie vopred na vlastnú zodpovednosť riadne nezhodnotil.

MECALUX, s.r.o. si vyhradzuje právo na aktualizáciu obsahov webovej stránky, na odstránenie, obmedzenie, alebo znemožnenie prístupu dočasne alebo úplne, rovnako ako právo na úpravu prezentácie, konfigurácie a lokalizácie webovej stránky a jej podmienok a požiadaviek pre prístup, pričom nezaručuje dostupnosť ani neprerušenú prevádzku vlastných stránok a ani tých, na ktoré je uvedený odkaz v podobe linku. MECALUX, sro, si vyhradzuje právo na aktualizáciu obsahov webovej stránky, na odstránenie, obmedzenie, alebo znemožnenie prístupu, dočasne alebo úplne, rovnako ako právo na úpravu prezentácie, konfigurácia a lokalizácia webovej stránky a jej podmienok a požiadaviek pre prístup, pričom nezaručuje dostupnosť ani neprerušenú prevádzku stránok vlastných ani tých, na ktoré je uvedený odkaz v podobe linku.

Hore

Práva duševného a priemyselného vlastníctva

Celkový obsah tejto webovej stránky (zahŕňa bez obmedzení texty, grafy, logá, ikony tlačidiel, databázy, obrázky, textové súbory, audio, video a software) je vlastníctvom MECALUXu, s.r.o., spoločnosti Skupiny MECALUX, s.r.o., jeho spolupracovníkov alebo dodávateľov obsahov, a je chránený štátnymi aj medzinárodnými normami o duševnom a priemyselného vlastníctva. Súbor (čiže súhrn informácií, ich usporiadanie a montáž) celého obsahu webovej stránky je výhradným vlastníctvom MECALUXu, s.r.o., a je pod ochranou štátnych a medzinárodných noriem o priemyselnom a duševnom vlastníctve. Celý software použitý na tejto webovej stránke je vlastníctvom MECALUXu, s.r.o., spoločnosti skupiny MECALUX, s.r.o. alebo jeho dodávateľov softwaru a je tiež chránený štátnymi a medzinárodnými normami o priemyselnom a duševnom vlastníctve.

Reprodukcia, úpravy, kópie, využitie, distribúcia, komercializácia, verejné predvádzanie alebo akékoľvek iné použitie obsiahnutých informácií (vrátane vlastného dizajnu, konfigurácie a spôsobe vystavenia webovej stránky) urobené bez autorizácie MECALUXu, s.r.o predstavuje porušenie platného zákona o duševnom vlastníctve.

Prístup k informáciám a obsahu tejto webovej stránky neznamená čiastočné alebo úplné zrieknutie sa, odovzdanie, povolenie ani postúpenie práva vyplývajúceho z priemyselného alebo duševného vlastníctva.

Hore

Zbavenie sa zodpovednosti

Táto webová stránka bola vytvorená spoločnosťou MECALUX, s.r.o. a obsahuje informácie pochádzajúce z rôznych interných aj externých zdrojov, získaných legálne a ponúka ich v aktuálnom stave návštevníkom, pričom môže obsahovať nepresnosti a chyby.

MECALUX, s.r.o. nezodpovedá za žiadne škody alebo ujmy vzniknuté na základe informácií, obsahu, softvéru, materiálov alebo výrobkov obsiahnutých na tejto webovej stránke, alebo na ktorých je založená ich prevádzka, alebo na základe obsiahnutých informácií alebo poskytovaných služieb na webových stránkach tretích strán, dostupných z tejto stránky prostredníctvom hypertextových odkazov (linkov), ktoré sa riadia vlastnou politikou s ohľadom na ochranu osobných údajov a právneho upozornenia. MECALUX, s.r.o. nezodpovedá za žiadnu škodu alebo ujmu, spôsobenú priamo alebo nepriamo, ktorá by mohla nastať prerušením služby webovej stránky.

MECALUX, s.r.o. nepreberá žiadnu zodpovednosť za nepravdivosť (úplnú alebo čiastočnú) údajov, za aktualizáciu alebo presnosť údajov a informácií akéhokoľvek typu, ani za obsahy, údaje alebo informácie poskytnuté prostredníctvom webových stránok tretích strán.

Rovnako tak, MECALUX, s.r.o. nezodpovedá za možné chyby alebo nedostatok bezpečnosti, ktoré by sa mohli vyskytnúť použitím neaktualizovaného alebo nespoľahlivého vyhľadávača zo strany návštevníka a z toho vyplývajúce škody, chyby alebo nepresnosti.

Pre zmenšenie rizika vniknutia vírusu na webové stránky používa MECALUX, s.r.o. programy pre detekciu vírusov a kontroluje tak všetky vkladané obsahy. Napriek tomu nemôže zaručiť neprítomnosť vírusov či iných elementov vložených tretími stranami, a preto v žiadnom prípade nebude zodpovedný za akúkoľvek škodu alebo ujmu, ktorá by mohla nastať prítomnosťou vírusov či iných elementov a spôsobiť zmeny v systémoch alebo súboroch užívateľov.

Hore

Aplikovateľné zákony a jurisdikcia

Podmienky prístupu na web podliehajú španielskemu súdnemu usporiadaniu. Návštevníci a MECALUX výslovne súhlasí s tým, že to bude španielska legislatíva, ktorá bude regulovať vzťahy pochádzajúce z prístupu na web.

Pre vyriešenie akéhokoľvek konfliktu, ktorý vznikne na základe prístupu na webovú stránku, návštevník a MECALUX súhlasí, že sa podriadi len a len súdom a komisiám mesta Barcelony a vzdajú sa akéhokoľvek iného všeobecného alebo osobitného práva, ktoré by im mohlo prináležať.

Hore

MECALUX, s.r.o.
IČO: A-08/244.998
Silici, 1,
08940 Cornellà (Barcelona) Španielsko
mecalux@mecalux.com
Obchodný register Barcelona Zväzok 1797 Kniha 1214 List 23 Strana 16702