Právne oznámenie (s povinnosťou prečítať)

Toto oznámenie obsahuje zmluvné podmienky vzťahujúce sa na web stránky, ako je uvedené nižšie.


Prístup a používanie tejto webovej stránky

Táto webová stránka, je dostupná ktorej sa pristupuje prostredníctvom domény www.mecalux.sk, ako aj prostredníctvom iných domén, s presmerovaním, ktoré spravuje spoločnosť MECALUX Slovensko s.r.o. ďalej len "MECALUX", ktorej identifikačné informácie sú uvedené na konci tohto Právneho oznámenia. Táto webová stránka je určená na poskytovanie informácií o produktoch, službách, aktivitách a odvetviach, v ktorých je spoločnosť MECALUX alebo jej podniková skupina zainteresovaná. Podobne môže umožniť elektronický nákup produktov, predplatné publikácií MECALUX, ako aj prístup prostredníctvom hypertextových odkazov na webové stránky iných subjektov.

Používanie webových stránok ustanovuje status používateľa, ďalej len "používateľ", a implikuje jeho slobodný a vedome vyjadrený súhlas na jeho vlastnú zodpovednosť, so všetkými podmienkami uvedenými na tejto webovej stránke vo verziách zverejnených v čase prístupu. Preto sa odporúča, aby ste si pred začatím prehliadania prečítali tieto podmienky, Pravidlá ochrany osobných údajov, Pravidlá vzťahujúce sa na cookies, ako aj pravidlá, ktoré sa môžu zobraziť na tejto webovej stránke a ktoré sa spoločne vzťahujú na vyššie uvedené oblasti. V prípade pochybností sa môžete obrátiť na data.protection@mecalux.com, kde vám budú poskytnuté odborné informácie o ktoromkoľvek z ustanovení, ktoré tvoria právne upozornenia na tejto webovej stránke. Ak nesúhlasíte s podmienkami tejto stránky, nemali by ste ju používať ani na ňu vstupovať.

Používateľ si musí starostlivo a dôkladne prečítať podmienky týchto webových stránok vždy, keď sa rozhodne na ne vstúpiť, pretože uvedené podmienky môžu podliehať zmenám.

Obsah, ktorý je možné zobraziť, je určený jednotlivcom a / alebo spoločnostiam, ktoré majú záujem o produkty a služby, ktoré ponúka spoločnosť MECALUX. V prípadoch, keď sa vyžadujú ponuky, budú vyplnené prostredníctvom príslušných formulárov, rovnako môžu byť ponuky spoločnosti MECALUX prístupné z internetovej stránky bez toho, aby to znamenalo akýkoľvek zmluvný vzťah, t.j. cenová ponuka bude prezentovaná len na informačné účely bez toho, aby boli zmluvné strany viazané ich vystavením alebo prijatím, čo sa za žiadnych okolností nebude považovať za predbežnú zmluvu alebo zmluvu o budúcej zmluve, ani to nebude znamenať začiatok elektronického zmluvného vzťahu.

Osobné údaje, ktoré sa môžu zhromažďovať na tejto webovej stránke sa budú spracovávať podľa ustanovení Ochrany osobných údajov.

Hore

Obsah stránky MECALUX

Spoločnosť MECALUX prezentuje informácie na tejto webovej stránke k dispozícii používateľovi s tým, že napriek ostražitosti pri príprave môžu obsahovať nepresnosti alebo typografické chyby.

V dôsledku toho sa používateľ zaväzuje, chápe a uznáva samotným aktom navštívenia stránky, že údaje a informácie, ktoré obsahuje, môžu obsahovať chyby, nepresnosti alebo byť neaktuálne. V tomto ohľade by používateľ nemal používať uvedené údaje a informácie na rozhodovanie, ktoré by mohlo mať ekonomické dôsledky pre neho alebo pre tretie strany alebo na iné rozhodnutia bez toho, aby ich predtým zvážil podľa vlastných kritérií a na svoju vlastnú zodpovednosť z hľadiska vhodnosti na príslušné účely. Bez ohľadu na vyššie uvedené, pokiaľ ide o elektronické obstarávanie, toto podlieha ustanoveniam v zmluvných podmienkach, ktoré sa uplatňujú v každom jednotlivom prípade.

Používateľ súhlasí s používaním webových stránok v súlade so zákonom, všeobecne uznávanou morálkou, verejným poriadkom a slušnosťou, pričom sa zdržiava používania webových stránok na škodlivé účely proti menu a právam spoločnosti MECALUX, spoločností jej podnikovej skupiny a jej partnerov. Podobne sa používateľ musí zdržať akéhokoľvek konania, ktoré môže poškodiť alebo brániť bežnej prevádzke internetovej stránky.

MECALUX si podľa vlastného uváženia vyhradzuje právo aktualizovať obsah webových stránok, dočasne alebo natrvalo ich odstrániť, obmedziť a zabrániť, a rovnako si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť prezentáciu, konfiguráciu a umiestnenie, ktoré je možné zakúpiť ,pričom nezaručuje dostupnosť ani nepretržitú prevádzku webových stránok a iných stránok, ku ktorým bol vytvorený odkaz.

Hore

Elektronický kontakt

Spoločnosť MECALUX môže ponúkať produkty, ktoré je možné zakúpiť elektronicky prostredníctvom webovej stránky alebo odkazu, ktorý MECALUX aktivuje, tu základe tu uvedených zmluvných podmienok. Tieto výrobky môžu predávať spoločnosť MECALUX, jej podniková skupina alebo autorizovaní partneri.

Hore

Práva duševného vlastníctva

Kompilácia (t.j. zhromaždenie, usporiadanie a organizácia) všetkého obsahu na tejto stránke je výlučným vlastníctvom MECALUX, S.A., materskej spoločnosti Mecalux Group.

Všetok obsah tejto webovej stránky, vrátane - okrem iného – nasledujúcich položiek: texty, grafika, logá, ikony tlačidiel, databázy, obrázky, textové súbory, audio, video, softvér, okrem iného; ako aj práva priemyselného vlastníctva, ako sú ochranné známky a obchodné názvy, sú majetkom spoločnosti MECALUX, S.A. a jej podnikovej skupiny, jej partnerov, poskytovateľov obsahu a aplikácií alebo ich príslušných poskytovateľov licencií.

Uvedené práva duševného a priemyselného vlastníctva sú chránené vnútroštátnymi a medzinárodnými predpismi o priemyselnom a duševnom vlastníctve.

Reprodukcia, modifikácia, kopírovanie, používanie, distribúcia, predaj, verejná prezentácia alebo akékoľvek iné využitie informácií uvedených na tejto webovej stránke vrátane návrhu, konfigurácie a usporiadania, bez povolenia spoločnosti MECALUX, SA, sa považuje za porušenie súčasných právnych predpisov týkajúcich sa duševného vlastníctva, a preto spoločnosť MECALUX alebo ktorákoľvek zo spoločností patriacich do jej podnikovej skupiny môže oprávnene podať žalobu a požadovať náhradu škody, ktorá by takto mohla vzniknúť.

Sprístupnenie informácií a obsahu na tejto webovej stránke neznamená v žiadnom prípade vzdanie sa práv zo strany spoločnosti MECALUX, S.A. ani žiadnych spoločností skupiny, ani prenos, poskytnutie licencie, ani čiastočný alebo úplný prevodu práv vyplývajúcich z duševného alebo priemyselného vlastníctva.

Ak chce používateľ používať ktorékoľvek z vyššie uvedených práv a vytvoriť odkaz na túto webovú stránku prostredníctvom ktorejkoľvek z domén, ktoré umožňujú prístup, je potrebné získať predchádzajúci písomný súhlas spoločnosti MECALUX, S.A.

Hore

Účty, heslá a zabezpečenie

Ak chcete používať určité funkcie alebo služby ponúkané prostredníctvom webových stránok, môže sa vyžadovať vytvorenie účtu ako aj nastavenie hesla, preto bude zodpovednosťou používateľa zachovávať dôvernosť informácií o účte, hesle a všetkých činnosti alebo prístupu vykonávaného s uvedenými údajmi. Používateľ musí okamžite informovať spoločnosť MECALUX, ak sa dozvie o protiprávnom používaní účtu a hesla alebo ak nastane akýkoľvek iný problém týkajúci sa jeho bezpečnosti; v každom prípade bude používateľ zodpovedný za straty, ktoré vzniknú spoločnosti MECALUX, ktorejkoľvek zo spoločností jej podnikovej skupiny alebo akémukoľvek inému používateľovi webovej stránky vo vyššie uvedených prípadoch.

Osoby mimo oprávneného používateľa nesmú používať heslo alebo účet udeleným spoločnosťou MECALUX bez výslovného súhlasu spoločnosti MECALUX.

Za žiadnych okolností spoločnosť MECALUX, ani ktorákoľvek zo spoločností v jej podnikovej skupine nebude zodpovedať za akékoľvek straty alebo škody, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s prípadným porušením týchto povinností.

Hore

Vylúčenie zodpovednosti

Táto webová stránka bola spoločnosťou MECALUX, S.A. vytvorená v dobrej viere, na použitie spoločnosťami jej firemnej skupiny, s použitím informácií z interného a externého legálneho zdroja a ponúka ju používateľom v aktuálnom stave a môže obsahovať nepresnosti alebo typografické chyby.

Za žiadnych okolností spoločnosť MECALUX, S.A., ani spoločnosti jej podnikovej skupiny nebudú zodpovedať za akékoľvek priame a nepriame škody vyplývajúce z:

  • (i) informácií, obsahu, softvéru, materiálov alebo produktov uvedených na tejto webovej stránke, alebo na ktorých je založená jej činnosť.
  • (ii) obsahu alebo služieb poskytovaných externými webovými stránkami v prípadoch, keď táto webová stránka obsahuje hypertextové odkazy (odkazy), ktoré umožňujú používateľom prístup na iné webové stránky, ktoré sa riadia svojimi vlastnými pravidlami ochrany osobných údajov a právnym oznámením.
  • (iii) prerušenia služieb, ktoré majú vplyv na túto stránku.
  • (iv) nedostatočnej pravdivosti, aktualizácie a / alebo presnosti údajov alebo informácií akejkoľvek povahy (úplnej alebo čiastočnej).
  • (v) akýchkoľvek chýb alebo bezpečnostných nedostatkov, ktoré môžu vyplynúť z používania zastaraného alebo nezabezpečeného prehliadača, ako aj aktivácie pamäťových zariadení pre kľúčové alebo používateľské identifikačné kódy v prehliadači alebo škôd, chýb alebo nepresnosti, ktoré môžu vyplynúť z porúch.

Aby sa znížilo riziko vírusov na webových stránkach, MECALUX, S.A. používa programy na detekciu vírusov na kontrolu všetkého obsahu, ktoré sa na nich nachádzajú. To však nezaručuje neprítomnosť vírusu ani iných prvkov zavedených tretími stranami. Preto spoločnosť MECALUX alebo spoločnosti jej podnikovej skupiny nebudú za žiadnych okolností zodpovedné za akékoľvek škody akéhokoľvek druhu, ktoré môžu vzniknúť z prítomnosti vírusu alebo iných prvkov, ktoré môžu spôsobiť zmeny v systéme alebo súboroch používateľa.

Spoločnosť MECALUX alebo spoločnosti jej podnikovej skupiny v žiadnom prípade nenesú zodpovednosť v prípade, že neoprávnené tretie strany akýmkoľvek spôsobom zrealizujú reprodukciu, zmenu, kopírovanie, používanie, distribúciu, predaj, verejnú komunikáciu alebo akékoľvek iné použitie obrázkov alebo audiovizuálnych produkcií svojich klientov a ich priemyselného a duševného vlastníctva, ktoré sa môžu objaviť na webových stránkach.

Používateľ zodpovedá za škody akéhokoľvek druhu spôsobené ako priamy alebo nepriamy dôsledok porušenia podmienok uvedených na tejto webovej stránke.

Hore

Platné právo a jurisdikcia

Tieto podmienky podliehajú nemeckému právnemu systému. Používatelia výslovne uznávajú, že nemecké právo upravuje vzťahy vyplývajúce z prístupu na túto webovú stránku.

Bez ohľadu na vyššie uvedené, strany sa podriadia súdnym orgánom v mieste sídla klienta v prípade riešenie akýchkoľvek sporov vyplývajúcich z interpretácie, realizácie, plnenia, atď. tejto zmluvy, pokiaľ nie je zákazníkom podnik, SZČO alebo právnická osoba, v takom prípade to budú súdy v Dormagen.

Hore

MECALUX Slovensko s.r.o.
DIČ: 2022958124
Silici, 1 - 5,
Boženy Němcovej 1004/8, 811 04 Bratislava - Staré Město
data.protection@mecalux.com

Tel.: +421 233 215 589

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I, sekcia Sro, zložka č. 62393 / B
 

Dátum aktualizácie právneho oznámenia – Máj 2018.