Zásady používania súborov cookies

Táto politika týkajúca sa súborov cookies je neoddeliteľnou súčasťou právnych informácií a politiky ochrany súkromia pre internetové stránky www.mecalux.sk (ďalej len „stránky“). Kliknutie na „Súhlas so všetkými súbormi cookies“ znamená, že používateľ vyjadruje súhlas s používaním všetkých súborov cookies. Používateľ môže spravovať svoje nastavenia súborov cookies kliknutím na „Nastavenia súborov cookies“ alebo ich odmietnuť kliknutím na „Odmietnuť všetko“. Ak však zablokujete prijatie len určitých typov súborov cookies alebo ich úplne odmietnete, môže byť použitie internetových stránok zložité a niektoré z ich funkcií nemusia byť k dispozícii správne alebo budú fungovať len v obmedzenom rozsahu.

Spoločnosť MECALUX Slovensko s.r.o. (Ďalej len „MECALUX“), informuje, že používa súbory cookies alebo iné súbory, ktoré majú podobné funkcie (ďalej len „súbory cookies“) s cieľom uľahčiť používanie stránok. V súvislosti s tým sprístupňuje MECALUX používateľom všetky informácie, ktoré sú nevyhnutné pre správne používanie stránok, vysvetľujú, čo sú to súbory cookies, aké druhy súborov cookies sú na stránkach používané, a tiež môžete konfigurovať cookies, prípadne deaktivovať cookies po ich prijatí a odmietnuť ich.

V prípade, že sa používanie súborov cookies viaže so zhromažďovaním osobných údajov, informujeme, že MECALUX je dodávateľom služieb súvisiacich so súbormi cookies, a tiež subjektom, ktorý je zodpovedný za spracovanie osobných údajov (správcom osobných údajov), ktoré sú získané prostredníctvom vlastných alebo externých súborov cookies (teda tých, ktoré patria iným subjektom). Ako správca osobných údajov získaných s použitím súborov cookies rozhoduje MECALUX o účele, obsahu a spôsobe spracovania takto získaných informácií.

 

1. Čo sú to súbory cookies?

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú ukladané v zariadení používateľa v okamihu, keď tento používateľ používa stránku. Ich hlavnou úlohou je identifikácia používateľa zakaždým, keď tento používateľ navštevuje stránky, vďaka čomu mu tieto stránky zaručujú vyššiu kvalitu a užitočnosť služieb a funkcionalít, ktoré ponúkajú.

Súbory sú nevyhnutné na fungovanie internetu. Nijako nepoškodzujú zariadenia používateľa a ich povolenia v nastavení prehliadača môže byt nápomocné pri identifikácii a riešení prípadných chýb v prevádzke a funkcionalite stránok.

Tieto stránky používajú súbory cookies a / alebo podobné technológie, ktoré získavajú a uchovávajú údaje počas ich prezeranie. Tieto technológie môžu byt používané pre veľmi rôzne účely, také ako identifikácia používateľa, získanie informácií o jeho zvyklostiach a preferenciách, ktoré súvisia s používaním stránky, a tiež personalizácia spôsobu zobrazovania obsahu. Nižšie sú opísané konkrétne použitia týchto technológií.

 

2. Druhy a určenie súborov cookies, ktoré sú používané na stránkach

Po prezeraní stránok používateľ rozhoduje, ktoré súbory cookies akceptuje na svojom zariadení, okrem súborov cookies, ktoré sú absolútne nevyhnutné pre používanie stránok a ktoré zostávajú aktívne.

MECALUX používa vlastné a externé súbory cookies na účely, ktoré sú uvedené v paneli nastavení súborov cookies (Centrum nastavení súkromia) na stránke. Pokiaľ bude MECALUX v budúcnosti používať iné súbory cookies za účelom zaistenia väčšieho poctu služieb a ich vyššej kvality, je povinný o tom používateľa informovať.

Vlastné súbory cookies

Vlastné súbory cookies sú súbory cookies, ktoré sú odosielané do zariadenia používateľa zo zariadenia alebo domény, ktoré spravuje MECALUX, a z ktorých je poskytovaná služba, ktorú používateľ požaduje.

Externé súbory cookies

Externé súbory cookies sú súbory cookies, ktoré sú odosielané do zariadenia používateľa zo zariadenia alebo domény, ktoré nespravuje MECALUX, ale iný orgán, ktorý spracováva údaje získané s použitím súborov cookies.

 

3. Súhlas, odmietnutie a zrušenie súhlasu s používaním súborov cookies a odstránenie súborov cookies

Súhlas s používaním súborov cookies

Informujeme o skutočnosti, že kliknutie na „Prijať všetky súbory cookies“ znamená, že používateľ vyjadruje súhlas s používaním všetkých súborov cookies. Používateľ môže spravovať súhlasy s používaním súborov cookies - na tento účel je potrebné kliknúť na „Nastavenia súborov cookies“.

Informujeme o skutočnosti, že stránky sú dostupné bez nutnosti súhlasiť so súbormi cookies, ale vypnutie ich obsluhy môže sťažiť používanie stránok a znemožniť používanie niektorých ich funkcií.

Odmietnutie používania súborov cookies

Používanie súborov cookies je možné odmietnuť. Vykonáte to kliknutím na „Odmietnuť všetko“ s výnimkou súborov cookies, ktoré sú nevyhnutne potrebné na používanie stránok a ktoré zostanú aktívne.

Zrušenie súhlasu s používaním súborov cookies

Používateľ môže vypnúť akýkoľvek typ súborov cookies, s výnimkou súborov cookies, ktoré sú nevyhnutne potrebné na používanie stránok a ktoré zostanú aktívne podľa vašich preferencií. Ak to chcete vykonať, kliknite na plávajúce tlačidlo  v dolnom rohu všetkých stránok alebo tu:

 

Nastavenia prehliadača používateľa, ktoré znemožňuje inštaláciu / ukladanie súborov cookies

Používateľ tiež môže vo svojom prehliadači zapnúť alebo vypnúť obsluhu súborov cookies a tiež zmazať históriu prehliadania (vrátane súborov cookies). Za týmto účelom sa musí zoznámiť s možnosťami a návodmi, ktoré sú dostupné v jeho prehliadači. Navyše je potrebné mat na pamäti, že ak používateľ nesúhlasí s externými súbormi cookies, treba ich odstrániť z ponuky možností svojho prehliadača.

Nižšie uvedené informácie sú poskytované v súlade s platnými predpismi, tak aby mal používateľ možnosť použiť v internetovom prehliadači nastavenia súborov cookies, ktoré zaručujú súkromie a bezpečie počas používania stránok. Za týmto účelom sprístupňujeme informácie a odkazy na oficiálnej stránky technickej podpory hlavných prehliadačov, vďaka čomu si používateľ môže zvoliť, ci vyjadruje súhlas s používaním súborov cookies.

Používateľ môže súbory cookies zablokovať v nastaveniach prehliadača alebo nastaviť prehliadač takým spôsobom, aby ho informoval o pokuse servera uložiť súbor cookies na jeho zriadenie:

 

4. Prenos osobných údajov do tretích štátov

MECALUX môže zadávať služby dodávateľom z tretích krajín, teda mimo Európskeho hospodárskeho priestoru. Títo dodávatelia sú povinní používať potrebné záruky a zabezpečenie na účely dodržania súkromia používateľov stránok. Používanie týchto záruk a zabezpečenia hodnotí Európska komisia, a to rozhodnutím, ktoré potvrdzuje zodpovedajúci stupeň ochrany, pričom toto rozhodnutie môže vyplývať aj z iných predpisov.

 

5. Profilovanie, ktoré vedie k automatickému prijímaniu rozhodnutí, ktoré vyvolávajú právne účinok voči používateľovi, alebo ich, podobným spôsobom významne ovplyvňuje

Súbory cookies, o ktorých je reč vyššie, nie sú používané pre profilovanie, ktoré vedie k automatizovanému prijímaniu rozhodnutí, ktoré vyvolávajú právne účinky voči používateľovi, alebo ho iným, podobným spôsobom významne ovplyvňujú.

 

6. Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje získané prostredníctvom súborov cookies budú uchovávané určenú dobu, ako je to uvedené v paneli nastavení súborov cookies, a po uplynutí tejto doby – zákonom stanovenú lehotu, kým neuplynie lehota premlčania nárokov, a to v závislosti na účeloch a cieľoch spracúvania jednotlivých údajov.

 

7. Práva používateľov stránok

Za účelom zrušenia súhlasu s používaním súborov cookies a / alebo použitia práv, ktoré sa týkajú osobných údajov - prístupu, úpravy, odstránenie, prenesenie, námietky a obmedzenie spracovania - môže používateľ kontaktovať spoločnosti MECALUX Slovensko s.r.o., Boženy Nemcovej 1004/8, 811 04 Bratislava - Staré Mesto s priložením xerokopie svojho občianskeho preukazu alebo pomocou e-mailu na adrese: data.protection@mecalux.com s uvedením do predmetu správy nápisu „Ochrana osobných údajov“.

V prípade, že používateľ zistí, že jeho práva v rozsahu ochrany osobných údajov boli porušené, môže podať sťažnosť k príslušnému dozornému úradu.

Informácie o právach, ktoré prislúchajú používateľovi, a spôsobu, ako ich použiť, sú dostupné v politike ochrany súkromia.

 

Posledná aktualizácia: jún 2021