Zásady používania súborov cookie

Táto politika týkajúca sa súborov cookies je neoddelitelnou súcastou právnych informácií a politiky ochrany súkromia pre internetové stránky www.mecalux.sk (dalej len "stránky"). Kliknutie na "Súhlas so všetkými" znamená, že používatel vyjadruje súhlas s používaním všetkých súborov cookies. Užívatel môže spravovat svoje nastavenia súborov cookies, ale v prípade zablokovania niektorých druhov súborov cookies môže byt používanie stránok tažké a niektoré funkcie nemusia pracovat správne.

Spolocnost MECALUX Slovensko s.r.o. (Dalej len "MECALUX"), informuje, že používa súbory cookies alebo iné súbory, ktoré majú podobné funkcie (dalej len "súbory cookies") s cielom ulahcit používanie stránok. V súvislosti s tým sprístupnuje MECALUX užívatelom všetky informácie, ktoré sú nevyhnutné pre správne používanie stránok, vysvetlujú, co sú to súbory cookies, aké druhy súborov cookies sú na stránkach používané, a tiež ako je možné obsluhu súborov cookies konfigurovat alebo vypnút.

V prípade, že sa používanie súborov cookies viaže so zhromaždovaním osobných údajov, informujeme, že MECALUX je dodávatelom služieb súvisiacich so súbormi cookies, a tiež subjektom, ktorý je zodpovedný za spracovanie osobných údajov (správcom osobných údajov), ktoré sú získané prostredníctvom vlastných alebo externých súborov cookies (teda tých, ktoré patria iným subjektom). Ako správca osobných údajov získaných s použitím súborov cookies rozhoduje MECALUX o úcele, obsahu a spôsobe spracovania takto získaných informácií.

 

1. Co sú to súbory cookies?

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú ukladané v zariadení užívatela v okamihu, ked tento užívatel používa stránku. Ich hlavnou úlohou je identifikácia používatela zakaždým, ked tento užívatel navštevuje stránky, vdaka comu mu tieto stránky zarucujú vyššiu kvalitu a užitocnost služieb a funkcionalít, ktoré ponúkajú.

Súbory sú nevyhnutné na fungovanie internetu. Nijako nepoškodzujú zariadenia užívatela a ich povolenia v nastavení prehliadaca môže byt nápomocné pri identifikácii a riešení prípadných chýb v prevádzke a funkcionalite stránok.

Tieto stránky používajú súbory cookies a / alebo podobné technológie, ktoré získavajú a uchovávajú údaje pocas ich prezeranie. Tieto technológie môžu byt používané pre velmi rôzne úcely, také ako identifikácia používatela, získanie informácií o jeho zvyklostiach a preferenciách, ktoré súvisia s používaním stránky, a tiež personalizácia spôsobu zobrazovania obsahu. Nižšie sú opísané konkrétne použitia týchto technológií.

 

2. Druhy a urcenie súborov cookies, ktoré sú používané na stránkach

Pri navštívení stránok užívatel rozhoduje, ktoré súbory cookies akceptuje na svojom zariadení, okrem súborov cookies, ktoré sú absolútne nevyhnutné pre používanie stránok a ktoré sú aktívne. Ak používatel vypne obsluhu súborov cookies, môže sa stat používanie stránok tažké, a niektoré služby ci funkcie nemusia pracovat správne.

MECALUX používa vlastné a externé súbory cookies na úcely, ktoré sú uvedené v paneli nastavení súborov cookies. Pokial bude MECALUX v budúcnosti používat iné súbory cookies za úcelom zaistenia väcšieho poctu služieb a ich vyššej kvality, je povinný o tom používatela informovat.

Vlastné súbory cookies

Vlastné súbory cookies sú súbory cookies, ktoré sú odosielané do zariadenia používatela zo zariadenia alebo domény, ktoré spravuje MECALUX, a z ktorých je poskytovaná služba, ktorú užívatel požaduje.

Externé súbory cookies

Externé súbory cookies sú súbory cookies, ktoré sú odosielané do zariadenia používatela zo zariadenia alebo domény, ktoré nespravuje MECALUX, ale iný orgán, ktorý spracováva údaje získané s použitím súborov cookies.

 

3. Súhlas, odmietnutie a zrušenie súhlasu s používaním súborov cookies a odstránenie súborov cookies

Súhlas s používaním súborov cookies

Informujeme o skutocnosti, že kliknutie na "Súhlas so všetkými" znamená, že používatel vyjadruje súhlas s používaním všetkých súborov cookies. Užívatel môže spravovat súhlasy s používaním súborov cookies - na tento úcel je potrebné kliknút na "Potvrdit moje nastavenia".

Informujeme o skutocnosti, že stránky sú dostupné bez nutnosti súhlasit so súbormi cookies, ale vypnutie ich obsluhy môže stažit používanie stránok a znemožnit používanie niektorých ich funkcií.

Zrušenie súhlasu s používaním súborov cookies

Užívatel môže vypnút obsluhu lubovolného druhu súborov cookies podla svojich preferencií. Aby to urobil, musí kliknút na nižšie uvedený:

 

Nastavenia užívatela, ktoré znemožnuje inštaláciu / ukladanie súborov cookies

Používatel tiež môže vo svojom prehliadaci zapnút alebo vypnút obsluhu súborov cookies a tiež zmazat históriu prehliadania (vrátane súborov cookies). Za týmto úcelom sa musí zoznámit s možnostami a návodmi, ktoré sú dostupné v jeho prehliadaci. Navyše je potrebné mat na pamäti, že ak používatel nesúhlasí s externými súbormi cookies, treba ich odstránit z ponuky možností svojho prehliadaca.

Nižšie uvedené informácie sú poskytované v súlade s platnými predpismi, tak aby mal užívatel možnost použit v internetovom prehliadaci nastavenia súborov cookies, ktoré zarucujú súkromie a bezpecie pocas používania stránok. Za týmto úcelom sprístupnujeme informácie a odkazy na oficiálnej stránky technickej podpory hlavných prehliadacov, vdaka comu si užívatel môže zvolit, ci vyjadruje súhlas s používaním súborov cookies.

Užívatel môže súbory cookies zablokovat v nastaveniach prehliadaca alebo nastavit prehliadac takým spôsobom, aby ho informoval o pokuse servera uložit súbor cookies na jeho zriadenie:

 

4. Prenos osobných údajov do tretích štátov

MECALUX môže zadávat služby dodávatelom z tretích krajín, teda mimo Európskeho hospodárskeho priestoru. Títo dodávatelia sú povinní používat potrebné záruky a zabezpecenie na úcely dodržania súkromia užívatelov stránok. Používanie týchto záruk a zabezpecenia hodnotí Európska komisia, a to rozhodnutím, ktoré potvrdzuje zodpovedajúci stupen ochrany, pricom toto rozhodnutie môže vyplývat aj z iných predpisov.

 

5. Profilovanie, ktoré vedie k automatickému prijímaniu rozhodnutí, ktoré vyvolávajú právne úcinok voci používatelovi, alebo ich, podobným spôsobom významne ovplyvnuje

Súbory cookies, o ktorých je rec vyššie, nie sú používané pre profilovanie, ktoré vedie k automatizovanému prijímaniu rozhodnutí, ktoré vyvolávajú právne úcinky voci užívatelovi, alebo ho iným, podobným spôsobom významne ovplyvnujú.

 

6. Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje získané prostredníctvom súborov cookies budú uchovávané tak dlho, ako je to uvedené v 3. bode tejto politiky používania súborov cookies, a po uplynutí tejto lehoty – zákonom stanovenú lehotu, kým neuplynie lehota premlcania nárokov, a to v závislosti na úceloch a cieloch spracúvania jednotlivých údajov.

 

7. Práva používatelov stránok

Za úcelom zrušenia súhlasu s používaním súborov cookies a / alebo použitia práv, ktoré sa týkajú osobných údajov - prístupu, úpravy, odstránenie, prenesenie, námietky a obmedzenie spracovania - môže užívatel kontaktovat spolocnosti MECALUX Slovensko s.r.o., Boženy Nemcovej 1004/8, 811 04 Bratislava - Staré Mesto s priložením xerokopie svojho obcianskeho preukazu alebo pomocou e-mailu na adrese: data.protection@mecalux.com s uvedením do predmetu správy nápisu "Ochrana osobných údajov ".

V prípade, že používatel zistí, že jeho práva v rozsahu ochrany osobných údajov boli porušené, môže podat stažnost k príslušnému dozornému úradu.

Informácie o právach, ktoré prislúchajú užívatelovi, a spôsobu, ako ich použit, sú dostupné v politike ochrany súkromia.

 

Posledná aktualizácia: október 2020