Zásady ochrany súkromia

Cieľom týchto zásad ochrany súkromia je informovať vás o tom ako zhromažďujeme, spracovávame a ochraňujeme údaje osobného charakteru, ktoré prijímame prostredníctvom tejto webovej lokality alebo akýmkoľvek iným spôsobom, ako napríklad cez telefón, email alebo poštu.

Rozsah zásad ochrany súkromia

Tieto zásady ochrany súkromia sa vzťahujú na osobné údaje poskytnuté našimi zákazníkmi, dodávateľmi, žiadateľmi o informácie, uchádzačmi o zamestnanie a, všeobecne, na údaje poskytnuté tretími stranami v prípade, že by boli potrebné pre rozvoj našich činností a za predpokladu, že má MECALUX poverenie na spravovanie ich údajov.

Zodpovedný:

MECALUX Slovensko s.r.o.
DIČ: 2022958124
Boženy Němcovej 1004/8, 811 04 Bratislava - Staré Město
Tel.: +421 233 215 589
Email: data.protection@mecalux.com

Informácie, ktoré zhromažďujeme

Zhromažďujeme vaše osobné identifikačné údaje ako meno, adresu, telefónne číslo, email alebo vaše užívateľské meno v reláciách tejto webovej lokality, ktoré to vyžadujú, keď požiadate o informáciu, kupujete naše produkty, registrujete sa ako používateľ a keď je to potrebné pre zachovanie obchodných vzťahov so spoločnosťou MECALUX. V prípade nákupov cez internet budú bankové údaje, ktoré poskytnete poslané priamo banke prostredníctvom presmerovania platby, takže spoločnosť MECALUX nezíska ani neuloží vaše údaje o debetnej alebo kreditnej karte.

Informácie, ktoré zhromažďujeme automaticky. IP adresy, ktoré MECALUX prijíma od všetkých používateľov webu, pretože tieto IP adresy sú posielané automaticky ich prehliadačmi zakaždým, keď žiadajú prístup k webu, MECALUX ich môže uschovať pre vlastné potreby, akými sú zabezpečenie kvality webu, zachovanie vašej bezpečnosti, počítanie návštev a poznanie najnavštevovanejších relácií webu. Táto informácia neidentifikuje používateľov webu. Tieto informácie môžeme zhromažďovať prostredníctvom súborov cookie, ako je uvedené v časti Zásady používania súborov cookie.

Účel spracovania vašich údajov

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete sú spracované s cieľom:

  • prijať vaše žiadosti o informácie a návštevy,
  • spravovať váš obchodný vzťah,
  • skontaktovať sa s vami prostredníctvom emailu,
  • poslať vám obchodné oznámenia poštou a emailom, aby sme vás informovali o našich produktoch a službách, ponukách a novinkách, v prípade, že ste s tým súhlasili,
  • robiť prieskumy o našich produktoch a službách, aby sme spoznali vašu skúsenosť so spoločnosťou MECALUX a ponúkli vám lepší servis a služby,
  • poskytnúť online podporu pre odpovedanie na vaše žiadosti o technickú asistenciu alebo informáciu.

Ak ste uchádzač o zamestnanie, vaše údaje môžu byť spracované s cieľom:

  • výberového konania zamestnancov,
  • informovať vás o voľných pracovných miestach, ktoré sa uvoľnia v našej organizácii,
  • žiadať pracovné odporúčania od osôb alebo spoločností, v ktorých ste poskytovali svoje služby, a
  • prípadne, uzavrieť pracovnú zmluvu.

Doba uchovania vašich údajov

V prípade, že žiadate informáciu o našich produktoch a službách, vaše údaje budú uchované po dobu, kým Vás o nich budeme informovať.

Ak by ste požiadali o technickú asistenciu alebo informáciu online, vaše údaje budú uchované s cieľom odpovedania na vašu žiadosť, spravovania obchodných vzťahov a splnenia právnych povinností.

Ak ste v obchodnom vzťahu so spoločnosťou MECALUX, poskytnuté údaje budú uchované po dobu trvania obchodného vzťahu, alebo po dobu nevyhnutnú pre splnenie platných účtovných a daňových povinností.

Vaše osobné údaje môžu byť spracované na posielanie ankiet o našich produktoch a službách, aby sme spoznali vaše skúsenosti so spoločnosťou MECALUX a ponúkli vám lepší servis a služby, vaše údaje budú uchované po dobu potrebnú pre zisťovanie spokojnosti so spoločnosťou MECALUX.

V prípade, že súhlasíte s prijímaním reklám poštou a emailom, vaše údaje budú uchované až kým nám neoznámite, že chcete ukončiť prijímanie týchto reklám, alebo až kým vám nevznikne právo na výmaz osobných údajov.

Ak ste uchádzač o zamestnanie, poskytnuté údaje budú uchované až do pridelenia pracovného miesta, alebo kým si neuplatníte právo na ich výmaz. Ak si neuplatníte právo na výmaz v lehote jedného (1) roka, vaše údaje budú po jej uplynutí vymazané. Ak by ste uzavreli pracovnú zmluvu, vaše údaje budú uchované po dobu trvania pracovného pomeru a lehoty vyplývajúcej zo zákona.

Súhlas so spracovaním vašich údajov

Spoločnosť MECALUX je oprávnená na spracovanie vašich údajov s cieľom odpovedania na vaše žiadosti, poskytovania dohodnutých služieb a zaslania požadovanej informácie na uplatnenie kúpnej zmluvy, alebo zmluvy o poskytnutí služieb, alebo na odpovedanie na žiadosť záujemcu pred uzavretím zmluvy.

Spoločnosť MECALUX je oprávnená na posielanie obchodných oznámení o našich produktoch, službách, ponukách a novinkách, v prípade, že ste s tým súhlasili.

Spoločnosť MECALUX má taktiež oprávnený záujem o robenie ankiet, ktorých cieľom je zlepšenie zákazníckeho servisu.

Spoločnosť MECALUX je po vašom odsúhlasení oprávnená na spracovanie vašich údajov na výberové konanie.

Kedykoľvek máte právo na zrušenie udeleného súhlasu, bez spätného obnovenia.

Komu môžu byť poskytnuté vaše údaje

Vaše údaje môžu byť poskytnuté našej materskej spoločnosti, MECALUX, S.A., iným spoločnostiam zo skupiny MECALUX a našim obchodným partnerom v Európskej Únii a mimo nej, ak to bude nevyhnutne potrebné, a iba s cieľom odpovedania na vaše žiadosti o informácie, spravovania vášho obchodného vzťahu s nami a poskytnutia technickej asistencie alebo informácie. Údaje o spoločnostiach skupiny získate na našej internetovej stránke .

Ochrana vašich údajov

Pre využívanie určitých služieb alebo služieb ponúkaných prostredníctvom našich webových lokalít, môže byť potrebné vytvorenie účtu a nastavenie hesla. V takom prípade zodpovedáte za dôvernosť hesiel. Každú osobu, ktorá vstúpi do vášho účtu s heslom, považujeme za oprávnenú a nebudeme niesť zodpovednosť za neoprávnené prístupy, ani za možné spôsobené škody. V prípade, že viete o nelegálnom použití vášho účtu a hesla, alebo o akomkoľvek inom probléme v súvislosti so zabezpečením účtu, budete musieť zmeniť heslo a okamžite nás informovať.

Taktiež vám oznamujeme, že spoločnosť MECALUX zaviedla technické a organizačné opatrenia pre zaručenie súkromia a bezpečnosti vašich osobných údajov.

Vaše práva na ochranu osobných údajov a ako ich môžete uplatniť

Máte právo na prístup k vašim osobným údajom, zmenu nepresných údajov alebo na žiadosť o ich výmaz, keď už nie sú potrebné, ako aj na sťažnosť na zaobchádzanie s vašimi údajmi a žiadosť o ich prenosnosť. Za určitých okolností môžete požiadať o obmedzenie zaobchádzania s vašimi osobnými údajmi.

V prípade akýchkoľvek nejasností v súvislosti s našimi zásadami ochrany súkromia, alebo ak si želáte uplatniť spomenuté práva, môžete poslať list spoločnosti MECALUX Slovensko s.r.o., Boženy Němcovej 1004/8, 811 04 Bratislava - Staré Město s kópiou identifikačného dokladu, alebo email na data.protection@mecalux.com a ako predmet uveďte „Ochrana údajov“.

V prípade akejkoľvek nejasnosti alebo otázky k týmto zásadám ochrany súkromia a uplatňovaniu vašich práv na ochranu údajov, budeme radi ak nás kontaktujete na data.protection@mecalux.com. Ak sa domnievate, že vaše práva na ochranu boli porušené, môžete podať sťažnosť príslušnému Kontrolnému orgánu vo veci Ochrany osobných údajov.

Platnosť a zmeny zásad ochrany súkromia

Zásady ochrany súkromia sa riadi Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov a sú platné od dátumu svojho zverejnenia. MECALUX môže zmeniť zásady ochrany súkromia, každé nové znenie bude zverejnené na tomto webe.
 

Dátum poslednej aktualizácie: Máj 2018.