Hlavní akcionári MECALUX S. A. rokujú o podmienkach opustenia burzy

30 mar 2010

Na základe ustanovení článku 82 zákona č. 24/1988 zo dňa 28. júla 1988 o trhu s cennými papiermi spoločnosť Mecalux S. A. oznamuje, že dnešného dňa boli podpísané nasledujúce zmluvy:

Acerolux S. L., väčšinový akcionár Mecalux S. A., podpísal s touto spoločnosťou a s jej ďalšími významnými akcionármi (Sociedad de Promoción y Participación Empresarial Caja de Madrid S. A., Bresla Investments S. L., Cartera Industrial REA S. A. a Grupo Corporativo Empresarial de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra, S. A. U.) zmluvu, na základe ktorej boli prijaté konkrétne záväzky smerujúce k stiahnutiu akcií Mecalux S. A. z verejného obchodovania na Burze cenných papierov v Barcelone a Madride. Zmluva je podmienená získaním predchádzajúceho súhlasu s príslušnou verejnou ponukou odkúpenia (P. O. K.) súvisiacou so stiahnutím akcií z verejného obchodovania za cenu 15 eur za akciu.

Na základe vyššie uvedenej zmluvy sa banka Banca March S. A. zaviazala odkúpiť od spoločnosti Mecalux S. A. všetky akcie, ktoré táto spoločnosť vykúpi počas verejnej ponuky odkúpenia súvisiacej so stiahnutím akcií z verejného obchodovania, ako aj vlastné akcie, ktoré v súčasnosti má vo svojom portfóliu, za rovnakú cenu, aká je ponúkaná vo verejnej ponuke odkúpenia súvisiacej so stiahnutím akcií z verejného obchodovania (tzn. 15 eur za akciu). K predaju zmieňovaných akcií dôjde hneď po vyúčtovaní verejnej ponuky odkúpenia súvisiacej so stiahnutím akcií z verejného obchodovania. Banca March S. A. má potom v úmysle zmieňované akcie predať iným investorom.

Acerolux S. L., väčšinový akcionár spoločnosti Mecalux S. A. a ostatní významní akcionári spoločnosti sa zaviazali vo vyššie uvedenej zmluve hlasovať za stiahnutie akcií z verejného obchodovania na mimoriadnom valnom zhromaždení akcionárov, ktoré by malo schváliť stiahnutie akcií Mecalux S. A. z verejného obchodovania a zablokovať vlastné akcie do okamihu uplynutia termínu na prijatie ponuky.

Spoločnosť Acerolux S. L. podpísala zmluvu o predaji akcií predstavujúcich 10 % kapitálu Mecalux S. A. inštitúciám kapitálu vysokého rizika riadeným spoločnosťou Artá Capital SGECR S. A. (spoločnosť spravujúca inštitúcie kapitálu vysokého rizika, ktorej väčšinovým podielnikom je Corporación Financiera Alba S. A.) za rovnakú cenu, aká sa ponúka vo verejnej ponuke odkúpenia súvisiacej so stiahnutím akcií z verejného obchodovania (tzn. 15 eur za akciu). Vyššie uvedená zmluva o predaji závisí od realizácie verejnej ponuky odkúpenia súvisiacej so stiahnutím akcií z verejného obchodovania a dôjde k nemu bezprostredne po jej vyúčtovaní.

Navyše sa Acerolux S. L., významní akcionári spoločnosti, Banca March S. A. a inštitúcie kapitálu vysokého rizika riadené spoločnosťou Artá Capital SGECR S. A. zaviazali uzatvoriť akcionársku dohodu – podmienenú získaním súhlasu a vyúčtovaním vyššie uvedenej verejnej ponuky odkúpenia súvisiacej so stiahnutím akcií z verejného obchodovania – ktorá bude podpísaná taktiež spoločnosťou a ktorá obsahuje typické ustanovenia v zmluvách tohto typu, najmä stanovenie kvóra potrebného pre prijímanie uznesení orgánmi spoločnosti, zloženie predstavenstva, určenie práv a povinností v prípade predaja akcií spoločnosti (vrátane stanovenia prednostného práva prevziať akcie, práva pripojiť sa k predaju akcií – tag-along a práva núteného predaja – drag-along v určitých prípadoch predaja akcií tretím stranám), podmienky a procedúru používanú pri prípadnom schválení verejného obchodovania akcií na burze v budúcnosti, divestičné mechanizmy a procedúry, ako aj dividendovú politiku. Obsah akcionárskej dohody bude predstavený v informačnom bulletine verejnej ponuky odkúpenia súvisiacej so stiahnutím akcií z verejného obchodovania.

Zároveň sa oznamuje, že predstavenstvo má zámer zvolať mimoriadne valné zhromaždenie akcionárov Mecalux S. A. koncom marca 2010 s cieľom hlasovania o návrhu na stiahnutie akcií spoločnosti z verejného obchodovania a vytvorenie príslušnej verejnej ponuky odkúpenia súvisiacej so stiahnutím akcií z verejného obchodovania.

Súčasne so zvolaním zmieňovaného mimoriadneho valného zhromaždenia akcionárov pomocou obvyklých prostriedkov spoločnosť sprístupní akcionárom v sídle a na vlastných webových stránkach (www.mecalux.com) všetku nutnú dokumentáciu vrátane správy predstavenstva na tému návrhu prijať uznesenie o stiahnutí akcií z verejného obchodovania a stanovení ceny verejnej ponuky odkúpenia súvisiacej so stiahnutím akcií z verejného obchodovania spracovanej podľa článku 34 zákona o trhu s cennými papiermi spolu s kalkuláciami vytvorenými nezávislými znalcami určenými pre tento účel. Zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia akcionárov a uvedená dokumentácia budú zverejnené ako významná udalosť.

POZNÁMKY: Prognózy do budúcna.
Tento dokument môže obsahovať informácie alebo vyhlásenia na tému prognóz do budúcna spojených so skupinou Mecalux. Tieto vyhlásenia obsahujú finančné prognózy a odhady, ale aj predpoklady, na ktorých sa zakladajú, vyhlásenia spojené s plánmi, cieľmi a očakávaniami, čo sa týka budúcich operácií, produktov a služieb, a vyhlásenia súvisiace s budúcimi príjmami a uskutočňovanými akciami. Prognózy do budúcna môžu byť vymedzované obratmi ako „veriť“, „očakávať“, „predpokladať“, „odhadovať“, „cieľ“ alebo ďalšími podobnými a podmienenými výrazmi. Hoci vedenie a personál Mecalux usudzuje, že predpovede obsiahnuté v týchto prognózach sú racionálne, investori a akcionári Mecalux by mali mať na pamäti, že prognózy do budúcna sú zaťažené mnohými neistotami a rizikami, z ktorých viaceré je možné len ťažko predvídať a všeobecne sú mimo kontroly spoločnosti Mecalux. Vzhľadom na zmieňované riziká a neistoty sa skutočné výsledky a priebeh môžu diametrálne líšiť od toho, čo bolo uvedené priamo alebo predpokladaným spôsobom alebo predpovedané vo vyššie uvedených prognózach do budúcna. Mecalux sa žiadnym spôsobom nezaväzuje verejne aktualizovať vlastné prognózy do budúcna ani na základe nových informácií či budúcich udalostí, ani z iných dôvodov, a výrazne upozorňuje príjemcov tejto správy, aby sa nadmerne nespoliehali na odhady, prognózy ani úvahy týkajúce sa budúcnosti.